Caroline PARAYRE

Le cabinet

Caroline Parayre - avocate associé

Caroline PARAYRE

11 place Victor Hugo
38000 Grenoble

Tel : 04 82 74 01 41
Mail : cparayre.avocat@yahoo.fr